Untitled Document
index.png
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
รายงานประกันคุณภาพ
การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
กรอบคุณธรรมของตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายใน
Audit Plan
คณะกรรมการตรวจสอบ
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน
รายงานประจำปี
Annual Report Internal
Audit Group
แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตรวจสอบภายใน
กิจกรรมของกลุ่มตรวจสอบภายใน
 


 


                  กลุ่มตรวจสอบภายในก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 โดยคณะกรรมการจัดทำกรอบอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ได้จัดทำกรอบอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2549 - 2552 ได้กำหนดโครงสร้างกลุ่มตรวจสอบภายในขึ้น โดยมีภารกิจเพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของอธิการบดี ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  


ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ขอเชิญเข้าร่วมรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริธรรมเพื่อปกป้องการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์

อ่านรายละเอียด...
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.2/ว1453 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อ่านรายละเอียด...
แนวทางการประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.4/ว 1466 ลว. 25 พ.ย. 65)

อ่านรายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนุบรี ประกาศให้วันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2565 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ

อ่านรายละเอียด...
โครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร "เทคนิคการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน"
ข้อมูลประกอบ
อ่านรายละเอียด...
ประกาศแล้วพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
อ่านรายละเอียด...
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานโรงพยาบาลของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
อ่านรายละเอียด...
📣📣รู้ รอบ รั้ว บัญชีกลาง 2 EP.4 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือคู่สัญญา ว.645 และ ว.693 #กรมบัญชีกลาง
อ่านรายละเอียด...
การพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงาน ด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2
อ่านรายละเอียด...
NEW GFMIS THAI เปิดระบบ 4 ม.ค. 2565 หน่วยงานของรัฐเริ่มใช้ทั่วประเทศ อ่านรายละเอียด...
หลักเกณฑ์การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ จากภายนอกองค์กร อ่านรายละเอียด...
แนวทางการบริหารการจัดการความเสี่ยง อ่านรายละเอียด...
การจัดทำกฏบัตรของคณะกรรมการและหน่วยงานตรวจสอบ อ่านรายละเอียด...
การกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน อ่านรายละเอียด...
แนวทางปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร อ่านรายละเอียด...
พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อ่านรายละเอียด...
พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 อ่านรายละเอียด...
แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน อ่านรายละเอียด...
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจำปี พ.ศ. 2563 อ่านรายละเอียด...
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ อ่านรายละเอียด...
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ อ่านรายละเอียด...
 
   
   

 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 5 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี จ.กรุงเทพฯ 10600 โทร. 0-2890-1801 ต่อ 5040, 5041 โทรสาร. 0-2890-2227
พัฒนาโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร.5041..