Untitled Document
 
index.png
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
รายงานประกันคุณภาพ
การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
กรอบคุณธรรมของตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายใน
Audit Plan
คณะกรรมการตรวจสอบ
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน
รายงานประจำปี
Annual Report Internal
Audit Group
แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตรวจสอบภายใน
กิจกรรมของกลุ่มตรวจสอบภายใน


 
 
 
 

แนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 5 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี จ.กรุงเทพฯ 10600 โทร. 0-2890-1801 ต่อ 5040, 5041 โทรสาร. 0-2890-2227
พัฒนาโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร.5041..