Untitled Document
 
index.png
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
รายงานประกันคุณภาพ
การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
กรอบคุณธรรมของตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายใน
Audit Plan
คณะกรรมการตรวจสอบ
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน
รายงานประจำปี
Annual Report Internal
Audit Group
แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตรวจสอบภายใน
กิจกรรมของกลุ่มตรวจสอบภายใน


 
 

กิจกรรมของกลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้เข้าร่วมโครงการอบรม "เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักกฏหมายปกครอง และแนวทางปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่บุคลากรกรบัญชีกลาง" ในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.00 น.
กลุ่มตรวจสอบภายในประชุมหารือและเปิดตรวจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มตรวจสอบภายในเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
กลุ่มตรวจสอบภายในได้เข้าร่วมอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง เรื่องการบริหารความเสี่ยง
 
 
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 5 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี จ.กรุงเทพฯ 10600 โทร. 0-2890-1801 ต่อ 5040, 5041 โทรสาร. 0-2890-2227
พัฒนาโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร.5041..